Readery

RDR35 อ่านอย่างธนาธร อ่านเล่มไหนดี

June 28, 2019

แขกรับเชิญคนแรกของ Readery Podcast เราชวนนักอ่านอย่าง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เลือกหนังสือ 3 เล่มที่อยากพูดถึง ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และวรรณกรรม มาแลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างหลากหลาย การอ่านสำคัญกับธนาธรอย่างไร และหนังสือเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงมุมมองเขาไปอย่างไรบ้าง

Time Index

09:12 The travels of a T-shirt in the global economy ของ Pietra Rivoli

12:01 โคตรไคโร ของ Naguib Mahfouz และ เด็กเก็บว่าว ของ Khaled Hosseini

15:13 Barbarians at the Gate: The Fall of RJR Nabisco ของ Bryan Burrough และ John Helyar

29:58 น้ำหอม ของ Patrick Süskind

36:20 เศรษฐกิจการเมืองสมัยกรุงเทพฯ ของ ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร์