Readery

RDR45 10 อย่างที่ทำให้บ้านมีความหมายมากขึ้น [Re-Broadcast]

March 13, 2020

ช่วงนี้หลายคนใช้เวลากับบ้านมากขึ้นเพราะไม่อยากออกไปไหนเพราะทั้งฝุ่นและเชื้อโรคที่ต้องระวัง Readery Podcast เลยชวนจัดสรรพื้นที่ที่เราต้องใช้ชีวิตมากขึ้นอย่างบ้านว่าทำอย่างไรถึงจะน่าอยู่ มีความหมายทั้งทางกายภาพและทางใจไปพร้อมๆ กัน